Ponuka študijných odborov 2021/22

Informácie o prijímacích skúškach na školský rok 2021/22

 1. Prijímacie konanie pre školský rok 2021/22 v SOŠT v Humennom sa bude konať v zmysle zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 2. Prijímacie skúšky pre školský rok 2021/22 sa uskutočnia:
  • 1. termín: 03.05.2021 (pondelok)
  • 2. termín: 10.05.2021 (pondelok)
 3. Profilovými predmetmi na prijímacích skúškach budú slovenský jazyk a literatúramatematika.
 4. Do tried prvého ročníka pre školský rok 2021/22 možno prijať:
  Kód odboruNázov študijného odborupočet žiakov
  2413 K mechanik strojov a zariadení 12
  2697 K mechanik elektrotechnik 18
  3447 K grafik digitálnych médií 9
  2860 K chemik operátor 9
  2426 K

  programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

  12
  Spolu: 60
 5. Do prvého ročníka študijného odboru SOŠ technickej (vzdelávací program úplného stredného odborného vzdelania) môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie (úspešne ukončil deviaty ročník základnej školy) a splnil podmienky prijímacieho konania.

Ponuka štúdia: študijný odbor 2860K CHEMIK OPERÁTOR

 • maturitný odbor s výučným listom a možnosťou pokračovať na vysokej škole
 • široké uplatnenie na trhu práce v chemických prevádzkach
 • absolvent je schopný vykonávať činnosti spojené s ovládaním a riadením chemicko-technologických procesov
 • štátne motivačné štipendium až do výšky 580€ podľa dosiahnutého prospechu
 • prospechové štipendium až do výšky 250€
 • bonus 25% prospechového štipendia v závislosti od dochádzky
 • bezplatné stravovanie v školskej jedálni
 • pracovné oblečenie na praktické vyučovanie poskytnuté bezplatne
 • refundácia cestovného na praktické vyučovanie