Téma: "Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ: 145. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského".

Akcia bola organizovaná pre žiakov 1. ročníka SOŠT v Humennom. Za priebeh akcie zodpovedali: Mgr. Lucia Alexovičová (školský knihovník a vyučujúca SJL) a Mgr. Natália Mattová (vyučujúca SJL).

Všetko sa to začalo o 8.30 v spoločenskej miestnosti č. 100 (pracovná dielňa č. 1), kde sa zišli všetci zúčastnení, Mgr. Natália Mattová privítala všetkých prítomných a vysvetlila všetkým, ako bude celá akcia prebiehať.

V priestoroch školy SOŠT boli vytvorené 2 prezenčné pracovné dielne. Každá pracovná dielňa bola zameraná na inú časť. Žiaci 2. a 3. ročníka si pripravili informácie o tejto významnej literárnej osobnosti. Žiaci, rozdelení podľa tried – I.A, I.B, I.C, následne do 2 pracovných skupín.

V prvej skupine sa oboznámili s tvorbou J. G. Tajovského, po prezentácii nasledoval „čitateľský maratón“ z jeho tvorby.

V druhej skupine starší žiaci odprezentovali život J. G. Tajovského, následne im bola premietnutá ukážka z hry Ženský zákon. Naozaj to bola iba ukážka, za ňou nasledovala krátka hraná inscenácia. Takto žiaci dokončili celý príbeh tejto veselohry.

Posledná časť spočívala v kvíze, ktorý pozostával z informácií z predchádzajúcich častí. Žiaci tentokrát boli rozdelení podľa odborov a súťažili. Literárny kvíz najlepšie zvládla I. A – technické lýceum, ktorá získala najviac bodov.


Fotogaléria z akcie