Konverzacia v CUJ

Milí maturanti!
Okolnosti posledných týždňov a mesiacov preniesli náš každodenný stereotypný život do virtuálnej reality. Dnešný deň by bol za štandardných okolností dňom posledného zvončeka, oficiálnej rozlúčky s vami, maturantmi. Verte, že rád by som vám stisol ruku, osobne poprial veľa šťastia do ďalšieho obdobia vášho života, ale žiaľ, nie je to možné. Preto mi dovoľte aspoň takto na diaľku v mene vedenia školy prihovoriť sa vám touto netradičnou formou úprimnými a povzbudivými slovami.

Určite máte v čerstvej pamäti ten slávnostný okamih, keď ste z rúk svojich triednych učiteľov preberali zelené stužky, v ktorých je skrytá nádej a viera, symbol každého maturanta. Dnes doznieva školský zvonec, končí aj obdobie vášho štvorročného štúdia na tejto škole a vy ste pred cieľovou páskou úspešného zavŕšenia jednej etapy vášho života.

Pred štyrmi rokmi ste dostali rozhodnutie o prijatí na našu školu. Boli ste plní očakávania, aké to bude v novej škole. Prišiel september a vy ste začali spoznávať rytmus školy, spolužiakov, nových priateľov a prekonávali ste i prvé prekážky. Z malých prvákov ste vyrástli na dospelých mladých ľudí. Aj pre nás učiteľov, ktorí sme pozorne sledovali váš vývoj, je to dobrý pocit. Každý z vašich vyučujúcich sa snažil vo svojom predmete odovzdávať vám čo najviac vedomostí, získali ste aj potrebné zručnosti.

Myslím si, milí mladí priatelia, že si mnohí z vás zaslúžite našu pochvalu za výsledky, ktoré ste dosahovali a dosiahli počas štúdia na našej škole v prospechu. Aj keď ste maturitnú skúšku absolvovali len administratívne, verím, že svoje výsledky by ste úspešne obhájili aj pri klasickej maturite.

Ďakujem všetkým vám, ktorí ste svojimi aktivitami budovali výbornú povesť našej školy v očiach verejnosti. Čakajú vás nové povinnosti, viacerých vysoké školy, iných nové pracoviská. Prajem vám, aby ste na prijímacích skúškach na vysokoškolské štúdium boli úspešní. Vám, ktorí idete pracovať, aby ste získali miesto adekvátne vášmu vzdelaniu. Naučte sa milovať život a prijímať nielen to dobré, ale aj to druhé rozumne premeniť na pozitívne.

Využívam túto príležitosť na poďakovanie sa vašim triednym učiteľkám a triednemu učiteľovi menovite Ing. Helene Kováčovej, Mgr. Kataríne Draveckej, Mgr. Natálii Mattovej a Mgr. Štefanovi Tomčákovi za ich prácu s vami, ktorej výsledkom ste vy. Moje poďakovanie patrí tiež všetkým pedagógom, ktorí vás počas uplynulých štyroch rokov učili.

Milí abiturienti, prajem vám, aby táto škola ostala pre vás miestom, na ktoré sa každý rád vráti a nájde v ňom priateľov, radu i pomoc. Želám vám na vašej ďalšej ceste životom veľa šťastia a vytrvalosti.

S úctou

Ing. Stanislav Onderišin, riaditeľ školy


Foto: Rozlúčka so štvrtákmi 2017